Zuo yi de zhan zheng = ZOE'S TALE :

Scalzi, John, 1969-

Zuo yi de zhan zheng = ZOE'S TALE : Zoe's war (Chinese edition) Zoe's tale (mei) Yue han Si ka er qi (John Scalzi) Zhu ; Yao xiang hui yi - Di 1 ban - 289 pages : 22 cm

9787559411167 RM54.90


English fiction --Translation into Chinese
Space colonies --Fiction
Space warfare--Fiction
Science fiction

813.6