Zhe bu shi gao bie =

Rowell, Rainbow, 1973-

Zhe bu shi gao bie = Eleanor & Park / Eleanor and Park Lanbo Luowei zhu ; He Yingyi yi - 323 pages ; 22 cm

9787559401335 RM54.90


American fiction--Translations into Chinese
First loves --Fiction
High schools --Fiction

813.6